Åpenhetsrapport for Revisorkonsult

Åpenhetsrapport avgis med hjemmel i den nye revisorloven og revisjonsforordningen
artikkel 13. Slik rapportering er pålagt Revisorkonsult AS fordi selskapet reviderer foretak av allmenn interesse (banker).